CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

PORTAL PETIȚII / SESIZARI ON - LINE

Baza Legală


Sesizarea adresată CNA poate fi depusă prin intermediul formularelor electronice tipizate pentru Radio/TV şi pentru societăţile de Cablu sau direct prin e-mail, fax sau poştă.

Art. 51 - Dreptul de petiţionare din Constituţia României prevede următoarele:

(1) Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor.

(2) Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă.

(3) Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă.

(4) Autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii.


Conform prevederilor art. 10 alin. (5) din Legea audiovizualului nr. 504/2002:

Controlul exercitat de Consiliu asupra conţinutului serviciilor de programe oferite de furnizorii de servicii media audiovizuale şi asupra ofertei de servicii de programe asigurate de distribuitorii de servicii se realizează, de regulă, periodic şi ori de câte ori Consiliul consideră că este necesar sau primeşte o plângere cu privire la nerespectarea de către un furnizor a prevederilor legale, a normelor de reglementare în domeniu ori a obligaţiilor înscrise în licenţa audiovizuală.


Conform prevederilor art. 7 din Ordonanţa nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor:

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe.


Art.2 din Legea nr.233/2002 precizează:

Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris, ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instutuţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean şi local, precum şi regiilor autonome.


Vă informăm că CNA este operator de date personale, iar prin completarea și validarea formularului, vă dați acordul ca datele dvs. personale (nume, prenume, e-mail, etc.) să fie prelucrate conform Regulamentului (UE) 2016/679, General Data Protection Regulation-GDPR.

Petiții On-line

Vă rugăm să ne comunicati adresa dumneavoastră, o adresă de e-mail validă şi numărul de telefon la care vă vom putea contacta. În lipsa acestor informaţii, sesizarea dumneavoastră nu va fi luată în consideraţie.


Atenţie:

În cazul în care unul sau mai multe dintre câmpuri sunt completate greşit, formularul nu va fi validat, iar respectivele câmpuri vor apărea în chenar roşu.

Pentru a avea siguranţa că formularul dvs. a fost transmis cu succes vă rugăm ca, după validarea formularului, să verificaţi şi să completaţi corect, dacă este cazul, câmpurile apărute în chenar roşu, după care apăsaţi din nou butonul „Validaţi”Formular electronic tipizat pentru reclamaţii privind posturile de radio şi de televiziune

Formular electronic tipizat pentru reclamaţii privind societatile de cablu